Дизайн и изпълнение на мебели вече в цялата страна! нац. телефон 0700 11 280;   02 451 94 20

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ Морато Мебел

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между Морато Мебел и неговите клиенти. С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уеб сайта: www.moratomebel.bg cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи условия.

1. ДЕФИНИЦИИ

Морато Мебел – “Мебели Морато ЕООД”, търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, 9 -ти километър, с ЕИК 203364000 и управител: Марин Николов

Интернет страница – www.moratomebel.bg

Съдържанието – има следната дефиниция:

• Цялата информация на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;
• Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до ПОТРЕБИТЕЛ и КЛИЕНТ от Морато Мебел посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;
• Всякаква друга информация към ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ, получена от служител на Морато Мебел, независимо от начина на комуникация;
• Информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от Морато Мебел в даден период;
• Информация свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от трети лица, с които Морато Мебел има установено партньорство в определен период;
• Информация, касаеща Морато Мебел или каквато и да е информация, с източник Морато Мебел.

Клиент – лице, което осъществява достъп до Съдържанието, Услугите или Интернет страницата по какъвто и да е начин, в това число и след създаването на Профил или във връзка със споразумение между Морато Мебел и трети лица.

Профил – елемент, състоящ се от e-mail адрес и парола, които позволяват само на един Клиент да достига до ограничени части на Интернет страницата и чрез който са достъпни Услугите и се обменя информация между Морато Мебел и Клиента.

Документ – настоящите общи условия.

Договор от разстояние – всеки договор, сключен между Морато Мебел и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние, включително закупуване на ваучери (купони), без едновременното физическо присъствие на Морато Мебел или негов упълномощен представител и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора. За избягване на съмнение се уговаря, че всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор;

Брошура/известия/съобщения – информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на партньорите, включително и закупуване на ваучери (купони), или промоции предлагани от страна на Морато Мебел в определен период от време, без обвързване на Морато Мебел с предоставената информация.

Транзакция – събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга, включително и услугата закупуване на ваучери (купони), от страна на Морато Мебел към Клиент.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Този Документ определя общите условия при които Клиента може да използва Интернет страницата / Съдържането / Услугите, в случай когато не е налично друго валидно споразумениe между Морато Мебел и Клиент. Документът се прилага и за уреждане на отношенията между Морато Мебел и Клиент по отношение на сключени между тях договори от разстояние, в това число и закупуване на ваучери (купони) и предоставяни от Морато Мебел чекове за намаление.

2.2. Използването, включително, но не ограничавано до достъп, посещение и разглеждане на Съдържание / Услуги, в това число отправянето на изявления и сключване на договори  предполага, че Клиентът се съгласява да спазва и приема настоящите Oбщи условия, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.

2.3. Достъпът до Услугите е възможен само и изключително чрез публично достъпната Интернет страница www.moratomebel.bg.

2.4. Чрез използването на Интернет страницата / Съдържание / Услуги, Клиентът еднолично е отговорен за всички последствия, настъпили от неговото поведение. Освен това Клиентът е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални или електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, Морато Мебел или всяко друго лице с което Морато Мебел има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

2.5. Ако Клиентът не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие за този документ:
2.5.1. Той / Тя се отказва от: достъп до Услуги; други Услуги, които Морато Мебел предлага чрез своята Интернет страница; получаването на Брошури / Известия или друга комуникация от страна на Морато Мебел (електронна, телефон и др.) без никаква допълнителна гаранция от страна на Морато Мебел.
2.5.2. Морато Мебел ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата.
2.5.3. Може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението.
2.5.4. Се задължава да не използва Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, да не отправя изявления и да не сключва договори по смисъла на настоящите Общи условия, като в противен случай се прилага т. 2.2. на същите.

2.6. Клиентът може по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен по това време.

2.7. За да упражни правото, описано в чл. 2.5, Клиентът може да се свърже с Морато Мебел или да използва интернет връзките, които е получил от Морато Мебел за тази цел.

2.8. Клиентът не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор средства към Морато Мебел.

2.9. Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към Морато Мебел и оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на Поръчка, Морато Мебел ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

2.10. Интернет страницата е адресирана само към Клиенти, които са надлежно регистрирани и не са били отхвърлени от страна на Морато Мебел, без оглед на причината. Възможността за поръчки през интернет е достъпна само за Клиенти с местожителство в България. Лица под 18 години нямат право да използват Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на Профил лицето декларира че е пълнолетно (навършило 18 години).

2.11. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава изричното си съгласие за сключване на договори от разстояние.

2.12. Морато Мебел може да прехвърли своите права и задължения по настоящия Документ и по всеки договор и договор от разстояние, като в такъв случай Морато Мебел не се освобождава от отговорност за изпълнение на прехвърлените задължения по отношение на Клиента, а приобретателят встъпва като съдлъжник на Морато Мебел. Прехвърлянето по предходното изречение се извършва с писмено известие по смисъла на настоящия Документ от Морато Мебел до Клиента.

2.13. Морато Мебел и Клиентът се съгласяват и уговорят, че ще признават стойността на електронния подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронния документ и електронния подпис на саморъчен в отношенията помежду си и по-специално, че всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронно изявление за установяване на неговото авторство, в това число и използване на конкретен Профил ще има силата на саморъчен подпис в отношенията между тях.

3. СЪДЪРЖАНИЕ

3.1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост на Морато Мебел или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което Морато Мебел притежава разрешение за ползване.

3.2. Клиентът не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било Съдържание в друг контекст, извън този на Морато Мебел, включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън Морато Мебел, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на Материал по избори, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното писмено съгласие на Морато Мебел.

3.3. Всяко Съдържание, до което Клиента има или получава достъп е защитено от Документа, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено писмено съгласие за ползване между Морато Мебел и Клиента или друга страна.

3.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за свои персонални и некомерсиални цели с цел използването на Интернет страницата / Съдържанието / Услугите и сключването на договор/и, но само ако те не са в противоречие с разпоредбите на Документа.

3.5. Ако Морато Мебел даде на Клиент правото да използва Съдържание съгласно отделно писмено споразумение, до което Клиентът има или придобива достъп, различаващ се от описания в този документ, правото се простира само до съдържанието дефинирано в споразумението, само докато съдържанието е налично на Интернет страницата или в рамките на уговорения в споразумението период според условията, упоменати в споразумението само в случай, че съществува и не представлява поверителна информация дадена от Морато Мебел на дадения Клиент или други трети лица, които притежават / придобиват достъп до прехвърленото съдържание по всякакъв начин, който достъп може да бъде оттеглен по всякакъв начин по време на или след изтичане на споразумението за ползване.

3.6. Никакво Съдържание, прехвърлено към Клиент посредством всякакви комуникационни канали (електронни, телефон и др.) или придобито от Клиент чрез осъществяване на достъп, посещение или виждането му, не представлява възникване на договорно задължение за Морато Мебел и / или служителя на Морато Мебел, който е осъществил прехвърлянето на съдържанието в случаите, когато е известен и е свързан с даденото съдържание, нито представлява позволение за каквото и да било използване на Съдържанието извън настоящия Документ от страна на Клиента.

3.7. Всяко използване на Съдържание за други цели, освен изрично упоменатите в този документ или в друг, който ги придружава, ако има такъв, са забранени.

4. КОНТАКТ

4.1. Морато Мебел публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт от страна на Клиента.

4.2. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата Клиентът позволява на Морато Мебел да се свържат с него посредством наличните начини, включително и по електронен път.

4.3. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава Морато Мебел да осъществи обратна връзка с Клиента.

4.4.С приемане на настоящия Документ Клиентът изрично предоставят своето съгласие Морато Мебел да използва следните технически средства за комуникация по повод на Съдържанието, Услугите и договори от разстояние, в това число, но не само: автоматизирана система за позвъняване без човешка намеса; поща; факс; електронна поща, телефон. Клиент се съгласява също да получава известия, съобщения и информация от Морато Мебел в своя Профил. Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани до Морато Мебел се извършва електронно, чрез телефон или други налични за Клиента средства, което представлява презумпция, че Клиентът се съгласява да получава известия от Морато Мебел по електронен път и / или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на Интернет страницата.

4.5. Морато Мебел си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид, получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

5. БРОШУРИ, ИЗВЕСТИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

5.1. Когато Клиент създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, се съгласява по подразбиране също така да получава Брошури и/или Известия от Морато Мебел.

5.2. Цялата информация получена от Клиента с цел да се изпращат Брошури и/или Известия ще бъде използвана от Морато Мебел в рамките поставени от политиката на поверителност.

5.3. Отказът от получаване на Брошури и/или Известия от страна на Клиента може да бъде направен по всяко време:
5.3.1. Чрез използването на специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяка Брошура и/или Известие.
5.3.2. Чрез отказ от получаване на Брошури и/или Известия, използвайки страниците с ограничен достъп в специалната част на Профила.
5.3.3. Чрез свързване с Морато Мебел според данните за контакт и без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.

5.4. Отказът от получаване на Брошури и/или Известия не означава, че Клиентът отхвърля, изменя или се отказва от приемането на Документа.

5.5. Морато Мебел си запазва правото да избира към кого да изпраща Брошури и/или Известия, както и да премахне от своята база данни Клиент, който е дал своето съгласие да получава Брошури и/или Известия без всякакви бъдещи ангажименти от страна на Морато Мебел или допълнително известие.

5.6. Морато Мебел няма да включва в Брошурите и/или Известията към Клиента никаква друга рекламна информация отнасяща се към трети лица, които не са в партньорски отношения с Морато Мебел по време на изпращането на Брошурата и/или Известието.

5.7. С приемане на този Документ всеки Клиент се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него контакти повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от Морато Мебел, осъществявани със или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама на сходни продукти или услуги, предоставяни от Морато Мебел.

5.8. Информация за контактите на отделен Клиент ще бъде използвана от Морато Мебел в рамките поставени от политиката на поверителност.  Морато Мебел си запазва правото да избира към кого да изпраща такива повиквания и/или съобщения, както и да премахне от своята база данни за изпращане на повиквания и/или съобщения отделни контакти на Клиент без всякакви бъдещи ангажименти от страна на Морато Мебел и без допълнително известие.

5.9. Всеки Клиент може по всяко време да изрази несъгласието си да получава повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от Морато Мебел за целите на директния маркетинг и реклама, като се обади в работно време (от 09:00 до 18:00 ч. от понеделник до петък) на телефон 0700 11 280.

6. ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Мебели Морато ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование “Мебели Морато ЕООД” ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ : 203364000
Седалище и адрес на управление: гр.Бургас 9-ти километър
E-mail: office@morato.bg
Телефон.: 0700 11 280

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране и обработване на Вашите лични данни

 1. Мебели Морато ЕООД събира и обработва Вашите лични данни само и единствено за да Ви изпрати оферта по предлаганите от нас услуги, като изрично получава Вашето съгласие.
 2. Мебели Морато ЕООД спазва следните принципи
  • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
  • ограничение на целите на обработване.
 3. Видове данни, които Мебели Морато ЕООД събира
  • Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)

Цел за която се събират данните: изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги

 1. Мебели Морато ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
  • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 2. Срок на съхранение на личните Ви данниМебели Морато ЕООД съхранява Вашите лични данни 1 година след изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги.
 3. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Мебели Морато ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от Мебели Морато ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Мебели Морато ЕООД.

Право на изтриване

Вие имате правото да поискате от Мебели Морато ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Мебели Морато ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Мебели Морато ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.

Право на преносимост

Вие можете да поискате от Мебели Морато ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Мебели Морато ЕООД

7. ПОЛИТИКА НА ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

7.1. Достъп до Услуги:

7.1.1. Достъпът до услуги е позволен на всеки Клиент, който е създал Профил.

7.1.2. За да бъде разрешен достъпът до Услуги, Клиентът трябва да приеме условията на този Документ.

7.1.3. Морато Мебел може да ограничи достъпа до Услуги на даден Клиент с оглед на неговото предишно поведение без предварително предупреждение или известие.

7.1.4. Всеки Клиент може да има само един Профил на Интернет страницата. Морато Мебел не допуска да се споделя един Профил между няколко Клиента, като изрично се уговаря, че отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от Клиента.

7.1.5. В случай на установяване на ситуации, описани от т. 7.1.4. по Документа, Морато Мебел си запазва правото да прекрати или ограничи достъпа до Услуги на Клиент без предупреждение.

7.2. Продукти и Услуги

7.2.1. Морато Мебел може да публикува на Интернет страницата информация относно продукти, услуги, включително относно начините за закупуване на ваучери, и/или промоции, осъществявани от него или от трети страни, с които Морато Мебел има сключен договор за съвместна дейност или за каквито и да било услуги в определен период и съгласно складовите наличности.

7.2.2. Продуктите и/или услугите, включително и придобитите купони (ваучери), закупени през Интернет страницата са предназначени само и единствено за лична употреба от страна на Клиента.

7.2.3. Морато Мебел може да ограничи възможността за закупуване на налични продукти или услуги, включително и Механизми по изборте за придобиване на купони (ваучери), по всяко време за един или повече Клиенти.

7.2.4. Всички цени, свързани с представени продукти или услуги са в български лева (BGN) и включват данък добавена стойност (ДДС). Цената на продукт може да не включва цената за доставка на същия или за административната обработка на плащането, в случай, че Клиентът избере като начин на плащане „Наложен платеж”, в които случаи при сключване на договора от разстояние преди завършването на поръчката Морато Мебел ще посочи на Интернет страницата точната стойност на допълнителните разходи, които Клиентът трябва да заплати, както и общата стойност на поръчката, в това число цена на поръчаните продукти с включени всички данъци, такси и др., цена на доставката им и/или  цената за административната обработка на плащането с „Наложен платеж”, ако има такива. Със сключването на договора от разстояние Клиентът предоставя изричното си съгласие за заплащане на общата стойност, в това число на разходите за доставка и за административната обработка на плащането с „Наложен платеж”, ако има такива, в посочения при сключване на договора от разстояние Размер по поръчка.

7.2.5. Цените, показани в Интернет страницата и задраскани с линия, посочват цената, препоръчана от производителя за продажба в магазини и други търговски обекти, където не се прилагат отстъпки. Тези цени имат информативен характер и нямат юридическа стойност.

7.2.6. Фактурирането на закупените продукти или купони (ваучери) става само в български лева (BGN). Фактури се издават единствено на името на Клиента, който е направил поръчката.

7.2.7. Цялата информация, използвана за описване на продукти и / или услуги, включително придобиването на купони (ваучери), на Интернет страницата (текст / статични / динамични изображения / мултимедийни презентации / други) не представляват договорни задължения за Морато Мебел, а са само начин на представяне.

7.2.8. При представянето на продукти / услуги Морато Мебел си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта.

7.3. Валидност на предложението
7.3.1. Морато Мебел си запазва правото да променя цените на наличните продукти и / или Услуги, включително и цената на продаваните купони (ваучери), без предварително да известява за това Клиента.

7.3.2. Цената на продуктите и услугите, включително и на заявените за покупка купони (ваучери), е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовата наличност.

7.3.3. Цената на промоционалните продукти и услуги е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовата наличност и / или по време на промоционалния период, ако е упоменат такъв.

7.3.4. Цената на закупуване на продукти или услуги, включително и закупуването на купони (ваучери), не може да бъде променяна след направата на поръчката, освен със съгласието и на двете страни.

7.3.5. Клиентът може да се откаже от закупените чрез договор продукти и/или услуги съгласно чл. 7.9 от този Документ.

7.3.6. Морато Мебел, вън от предоставената услуга за закупуване на купони (ваучери) и по своя собствена преценка може да издава на Клиентите на клуба чекове за намаление.

7.3.7. Стойността на чека за намаление се определя едностранно от Морато Мебел.

7.3.8.Валидността на чековете за намаление е 45 – 60 дни освен ако в тях изрично не се предвижда друг по-къс или по-дълъг период на валидност.

7.4. Поръчка чрез Интернет

7.4.1. Клиентът може да поръча предлаганите продукти по всяко време само и единствено чрез Интернет страницата и през регистрирания от него Профил. Поръчка през Интернет страницата може да направи единствено Клиент по смисъла на настоящия Документ, като същият следва да е създал свой Профил.

7.4.2. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката, наричана още в Документа -извършена поръчка.

7.4.3. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че Морато Мебел може да се свърже с него чрез всички налични / одобрени от Морато Мебел средства във връзка със следните ситуации:
7.4.3.1. Потвърждение на наличността и количеството на продуктите, закупени от Клиента.
7.4.3.2. Потвърждение на стойността на направената поръчка, включително, в зависимост от ситуацията, за други услуги с добавена стойност (напр. доставка и др.).
7.4.3.3. Потвърждение на стойността на закупения купон (ваучер).
7.4.3.4. Съгласуване на условията за доставка на продуктите/ купоните(ваучерите).

7.4.4. До момента на доставка на поръчаната стока или услуга Морато Мебел може едностранно да прекрати поръчка, направена от Клиент, като предварително го уведоми, без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи:
7.4.4.1. информацията, предоставена от Клиента на Интернет страницата е непълна и/или невалидна;
7.4.4.2. действията на Клиента на Интернет страницата могат да нанесат / нанасят вреда от всякакъв вид на Морато Мебел и / или на неговите партньори;
7.4.4.3. ако две последователни клиентски поръчки не са били завършени с успех.

7.4.5. Клиентът може да се откаже от направената поръчка, когато Морато Мебел или трето лице се свърже с него с оглед на хипотезите по чл. 7.4.3.

7.4.6. В Интернет страницата най-късно при започване на процеса на поръчване Морато Мебел посочва дали има ограничения за доставката на стоките или услугите и какви платежни средства приема. Обикновено Клиентът следва да избере един от следните начини на заплащане:

7.4.6.1. Плащане с банкова карта по банков път – плащането се извършва със завършването на поръчката от Клиента.

7.4.6.2. Плащане чрез друг доставчик на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи – плащането се извършва в рамките на 24 часа от поръчката.

7.4.6.3. Плащане с Наложен платеж – плащането се извършва с пощенски паричен превод по куриера при доставка на поръчаната от Клиента стока, като при избор на този начин на плащане от Клиента към цената на поръчаната стока може да има допълнителна цена за административна обработка на плащането, чийто Размер по поръчка ще бъде посочен по реда на т. 7.2.4.

7.4.7. Клиентът се съгласява да извърши плащане съгласно избрания от него начин на плащане на стоките или услугите и съгласно договореното при сключване на договора от разстояние и според условията между Клиента и съответния доставчик на платежни услуги. В случай, че Морато Мебел не получи плащане съгласно избрания от Клиента начин Морато Мебел има право да счита поръчката на Клиента за невалидна или да счита, че Клиентът се е отказал от направената поръчка.

7.4.8. Когато Морато Мебел не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, той е длъжен да уведоми Клиента за това и да възстанови платените от него суми, ако има такива по реда на чл. 7.9.8.

7.4.9. Ако Клиентът промени своята лична информация, посредством наличните на Интернет страницата шаблони, всички съществуващи договори, действащи по това време остават в сила с данните предоставени / приети от Клиента към момента на сключване на договора.

7.5. Поръчка по телефона

7.5.1. Клиентът не може да направи поръчка по телефона.

7.6. Договор и изпълнение

7.6.1. Морато Мебел ще приложи в колета до Клиента, всички необходими документи, които сертифицират продуктите / услугите закупени от Клиента.

7.6.2. Морато Мебел ще информира Клиента, при изрично запитване от негова страна за състоянието, в което се намира договора или поръчката, включително чрез публикуване на информация в Профила на Клиента.

7.7. Доставка и осигуряване на електронен достъп

7.7.1. Клиентът има на разположение само един начин на доставка за закупените продукти / услуги, включително и на закупените купони (ваучери) – посредством избрана от Морато Мебел компания за експресни куриерски услуги или посредством осигурен електронен достъп от Морато Мебел. Рискът от загуба или повреда на закупените продукти преминава върху Клиента в момента, в който Клиентът или посочено от него трето лице,  различно от избраната от Морато Мебел компания за куриерски услуги приеме стоките.

7.7.2. Времето за доставка обикновено е средно от 1 до 3 седмици от направата на поръчката, без да надвишава 30 работни дни. В Интернет страницата или в Профила на Клиента Морато Мебел може да посочва очакван срок за доставка на конкретни стоки, който има приблизителен и ориентировъчен характер и който не отменя уговорения със сключване на договора от разстояние срок на доставка по предходното изречение. Ако продуктът не може да бъде доставен, Морато Мебел се задължава да информира Клиента за това.

7.8. Качество и гаранции

7.8.1. Клиентът има право да се ползва от предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупените продукти и услуги с договора за продажба.

7.8.2. Извън гаранцията по закон по предходната разпоредба някои от продуктите може да притежават договорна гаранция и това ще бъде упоменато в описанието на продукта по време на ексклузивната му продажба на Интернет страницата. Наличието на такава договорна гаранция не ограничава законовата гаранция за съответствие на закупените продукти и услуги с договора за продажба по смисъла на Закона за защита на потребителите. Точните детайли, свързани с подобна договорна гаранция се предоставят със съпътстващите продукта документи и никой Клиент няма право да претендира за по-дълъг период на гаранцията от изрично упоменатия, освен в предвидените в закона или в настоящия Документ случаи. Това означава, че гаранцията на продуктите, предлагани от Морато Мебел е същата, която предлагат доставчиците на Морато Мебел.

7.8.3. Морато Мебел не гарантира наличността на никой продукт / услуга, който може да бъде закупен от Интернет страницата.

7.9. Връщане на продукти

7.9.1. Клиент на Морато Мебел може да върне закупените продукти, според договорните отношения в следните ситуации:

7.9.1.1. Колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й.
7.9.1.2. Продуктите са доставени или фактурирани погрешно.

7.9.1.3. Продуктите имат фабрични дефекти.

7.9.1.4. Клиентът е поръчал грешни Размер по поръчкаи на продуктите.

7.9.1.5. Клиентът има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на: а) сключване на договора – при договор за услуги; б) приемане на стоките от Клиента или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента – при договор за продажба, или когато Клиентът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента приеме последната стока.

7.9.2. Клиентът е задължен да информира Морато Мебел за своето намерение да върне закупените продукти или да се откаже от договора от разстояние по смисъла на чл. 7.9.1.5., като заяви решението си недвусмислено чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на посочения в чл. 7.9.1.5. срок. За да упражни правото си на отказ по чл. 7.9.1.5. Клиентът може да използва, без да е задължен, и стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 1 към настоящия Документ. В Приложение № 2 към настоящия Документ могат да бъдат намерени стандартни указания за упражняване правото на отказ от договора от разстояние.

7.9.3. Клиент на Морато Мебел не може да върне закупен на договорна основа продукт и / или да предяви искове за нанесени щети / компенсации в следните ситуации:
7.9.3.1. за замяна на закупен продукт с друг с различни характеристики или различен тип продукт, освен в случаите описани в чл. 7.9.1.4.
7.9.3.2. искането за връщане причинено от всякаква ситуация, отнасяща се до чл. 7.9.1. е подадено в срок надвишаващ 14-те дни, предвидени в чл. 7.9.1.5.
7.9.3.3. В случай на връщане на продукт поради една от посочените в чл. 7.9.1. причини и върнатият продукт не е в състоянието, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети и с всички придружаващи документи).

7.9.4. Клиентът няма право да върне продукт или услуга, както и да упражни правото си на отказ от договор от разстояние по отношение на договори за:
7.9.4.1 предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Морато Мебел.
7.9.4.2. доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Морато Мебел и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ.
7.9.4.3. доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.
7.9.4.4. доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.
7.9.4.5. доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (напр. бельо, бански костюми и др.).
7.9.4.6. доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.
7.9.4.7. доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката.
7.9.4.8. доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания.
7.9.4.9. договори, сключени по време на публичен търг по смисъла на Закона за защита на потребителите.
7.9.4.10. предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок да изпълнение.
7.9.4.11. предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на Материал по изборен носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

7.9.5. Клиент, който извести Морато Мебел в съответствие с чл. 7.9.2 е отговорен за връщането на въпросните продукти на Морато Мебел в състоянието, в което са му били доставени не по-късно от 14 дни след деня, в който Клиентът е информирал Морато Мебел за връщането или отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Клиентът изпрати обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Клиентът е длъжен да съхранява по подходящ начин стоките, тяхното качество, цялост и безопасност до момента на връщането им. Клиентът отговаря за намаляване стойността на стоките вследствие на боравене с тях, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

7.9.6. Клиентът връща стоките на Морато Мебел в работни дни (от понеделник до петък) от 09:00 ч. до 17:30 ч. Разходите по връщането на продуктите се определят по реда на т. 7.9.9. от настоящия Документ.

7.9.7. В случай, че Клиент върне продукт в съответствие с чл. 7.9.1.1., чл. 7.9.1.3. или чл. 7.9.1.4. и желае замяната му с идентичен продукт замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка. В случай, че Морато Мебел не разполага с идентичен продукт, с който да бъде извършена замяната, Морато Мебел се задължава да възстанови на Клиента заплатената от него стойност на продукта в съответствие с чл. 7.9.8. като се освобождава от друга отговорност.

7.9.8. В случай на отказ от договора от разстояние по смисъла на чл. 7.9.1.5. Морато Мебел ще възстанови на Клиента всички плащания, които е получило от Клиента, включително разходите за доставка ако има такива. Получените суми ще бъдат възстановени на Клиента без неоправдано забавяне и в срок до 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е информирал Морато Мебел за решението си за отказ от договора от разстояние. Морато Мебел има право да отложи възстановяването на сумите на Клиента до получаване на стоките обратно или до получаване на надлежни доказателства от Клиента, че е изпратил обратно стоките, предмет на договора. В случай, че продуктът не може да бъде доставен по смисъла на т. 7.7.2., Морато Мебел се задължава да възстанови на Клиента заплатените от него по договора суми, ако има такива, в срок до 14 дни от датата, на която е следвало да изпълни поръчката съгласно т. 7.7.2. изр. първо. Във всички неописани случаи на възстановяване на заплатени суми, това ще бъде направено в рамките на 14 дни, считано от датата на потвърждението, че продуктът/услугата са надлежно върнати от Клиента. Клиентът дава съгласието си възстановяването на сумите да бъде извършено по банков път по посочена от Клиента негова лична банкова сметка, открита в Република България, като това възстановяване няма да бъде свързано с разходи за Клиента.

7.9.9. В случай на отказ от договора от разстояние по смисъла на чл. 7.9.1.5. Клиентът заплаща преките разходи за връщане на стоките на Морато Мебел. Във всички случаи, разходите за връщане на стоките и тяхното повторно изпращане, ако има такова, са за сметка на Клиента, с изключение на случаите по чл. 7.9.1.1. , чл. 7.9.1.2.  и чл. 7.9.1.3 , при които Морато Мебел ще понесе разходите по доставката.

7.10 Връщане на купони (ваучери).

7.10.1. Клиентът може да върне закупените купони (ваучери) до момента на тяхното употребяване или до изтичане на срока им на валидност с цел закупуване на стоки /услуги от трети лица, с които Морато Мебел има сключени договори, по силата на които Клиент може да придобива стоки / услуги чрез представянето на закупен от Морато Мебел купон (ваучер).

7.10.2. Морато Мебел не носи отговорност и не приема рекламации за качеството на стоките / услугите, които са придобити от трети лица посредством реализирането на правата по закупените от Морато Мебел купони (ваучери).

7.10.3. Морато Мебел не е обвързано от общите условия, които се предоставят от трети лица на Клиента, във връзка с придобиване на стоки / услуги чрез реализиране на правата по закупените от Клиента купони (ваучери).

8. ЗЛОУПОТРЕБА С ДАННИ

8.1. Клиентът (само и изключително) носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

8.2. Морато Мебел не поема каквато и да било отговорност, в случай че Клиент бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Морато Мебел.

8.3. Клиентът се задължава да информира Морато Мебел при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

8.4. Морато Мебел не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Всеки Клиент, който изрично е предоставил e-mail адрес на Интернет страницата, може да избере деактивирането на клиентския профил, съответстващ на този e-mail адрес.

8.5. Контактите, осъществени от страна на Морато Мебел чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача на съобщението и връзки към него в момента на изпращането.

8.6. Следните цели, постигнати или не, ще бъдат считани за опит за заблуда на Интернет страницата / Съдържанието и / или Морато Мебел и ще бъдат предприети съответните правни мерки срещу този или тези, които се опитват или са ги постигнали:

8.6.1. достъп до какъвто и да било вид данни за друг Клиент използвайки Профил или друг метод.

8.6.2. промяна или друга модификация на съдържанието на Интернет страницата или Съдържание, изпратено по всякакъв начин от Морато Мебел към неговите Клиенти.

8.6.3. повлияване на работата на сървъра / сървърите на Интернет страницата.

8.6.4. достъп или споделяне с трети лица, които нямат надлежно получено право на Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от Морато Мебел към Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Морато Мебел не носи отговорност за действията на което и да било лице, което използва Съдържанието.

9.2. Морато Мебел не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не / други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

9.3. Ако Клиент сметне, че Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от страна на Морато Мебел, накърнява авторско право или друго право той / тя може да се свърже с Морато Мебел чрез наличните данни за контакт, така че Морато Мебел да може да вземе информирано решение.

9.4. Морато Мебел не гарантира на Клиента достъп до Интернет страницата, до Съдържанието, до Профила или до Продукти и Услуги и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, репродуциране на Съдържание, частично или напълно, копиране или използване на Съдържание по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица съдържание, до което има / или е придобил / достъп според условията на настоящия Документ без изричното писмено позволение на Морато Мебел.

9.5. Морато Мебел не е отговорен за Съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от Съдържанието на Интернет страницата , без значение на вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.

9.6. Морато Мебел не носи отговорност в случай на използване от страна на Клиента и трети лица на интернет страници и/или съдържание изпратено до Клиент чрез всякакви средства (електронни, телефон, чрез интернет страници, е-mail или служители на Морато Мебел).

9.7. Морато Мебел не предлага никакви директни или косвени гаранции, че:

9.7.1. услугата ще отговаря на изискванията на Клиента.

9.7.2. услугата ще бъде ненакърнена, сигурна и без каквито и да било грешки.

9.7.3. продуктите / услугите, получени безплатно или закупени от Интернет страницата, включително и тези придобити чрез предварително закупен купон (ваучер) ще задоволят изискванията или очакванията на Клиента.

9.8. Операторите, мениджърите и / или собствениците на Интернет страницата не са отговорни по никакъв начин за щети последвали от, но не ограничително до придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзка / транзакция / сътрудничество / друго, което може да настъпи между Клиент и някой от тези, които директно или индиректно рекламират използвайки Интернет страницата.

10. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

10.1. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

10.2.Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.

10.3. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

10.4. Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

10.5. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността си да изпълни своите задължения в рамките на 45 – 60 дни от момента на настъпване на събитието, но само в рамките на чл.10.3.

11. СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

11.1. Чрез използване / посещение / разглеждане / друго на всякакво Съдържание, продукт, Профил или Услуга, достъпно и / или доставено по всякакъв начин (Интернет страницата, електронно / телефон / друго) Клиентът се съгласява с тези Общи Условия.

11.2. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Клиент и Морато Мебел ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие.

11.3. Морато Мебел не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

11.4. Всякакви спорове (изключвайки чл. 11.2.), които могат да настъпят между Клиент и Морато Мебел или неговите бизнес партньори ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

11.5. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

11.6. Документът е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Морато Мебел си запазва правото да прави промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и/или на нейното съдържание без предварително известяване на Клиентите.

12.2. Морато Мебел не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

12.3. Морато Мебел си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от Интернет страницата , съобразно действащото законодателство.

13. ОБРАТНА ВРЪЗКА

13.1. Ако Клиент има някакви въпроси или предложения относно Морато Мебел, може да свърже на телефон 0700 11 280, който е на разположение от 09:00 до 19:00 часа в делнични дни и от 10:00 до 18:00 часа през почивни дни, както и на e-mail: morato_mebel@abv.bg.

13.2. Всякакви коментари, въпроси, мнения, идеи, предложения или други, касаещи Интернет страницата www.moratomebel.bg, нейната функционалност или подобрения, ще останат собственост на Морато Мебел.

 

Настоящите Общи условия са приети на 24.05.2018 г. и влизат в сила от 25.05.2018 г.